Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

2.         Indien de opdrachtgever zelf algemene voorwaarden hanteert, gaan wij slechts met deze voorwaarden akkoord indien zulks schriftelijk wordt overeengekomen. In alle andere gevallen wijzen wij deze uitdrukkelijk van de hand.

3.         Onder de opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan ons de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

4.         Een exemplaar van deze voorwaarden dient voor of bij het sluiten van een overeenkomst aan de opdrachtgever te worden overlegd. Bij opdrachtformulieren en offertes worden deze voorwaarden bijgevoegd en zal expliciet naar de vindplaats van deze voorwaarden verwezen worden.

5.         Onder informatiedragers wordt verstaan magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

6.         Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zelf te bellen na de bevalling.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

1.         Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten die in onze offertes of aanbiedingen voorkomen, geven slechts een indruk van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.         Elke overeenkomst wordt door ons gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever genoegzaam is gebleken en/of is gewaarborgd; indien wij dit wensen dient de opdrachtgever te allen tijde zekerheid te stellen.

3.         Indien van een genoegzame kredietwaardigheid van de opdrachtgever niet is gebleken of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, behouden wij ons het recht voor een overeenkomst , hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De genoegzaamheid van de kredietwaardigheid is ter beoordeling aan ons, met inachtneming van de regels van goed koopmanschap.

Artikel 3: Prijzen

1.         Er geldt een minimum afname van 40 stuks.

 2.         Mocht na ontvangst van de proefdruk besloten worden om niet te kiezen voor het kaartje verzoeken wij u hte kaartje te retourneren. Bij niet retourneren vragen wij een vergoeding van € 25,00 administratie- en ontwerpkosten.

3.         De door ons opgegeven prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4.         De prijs die wij voor de door ons te verrichten prestatie hebben opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

5.         Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies welke dan ook, vrachten, belastingen, valuta, koersen en/of andere factoren, die de prijs van de zaken of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan die redelijkerwijs voor ons niet voorzienbaar was of had moeten zijn, dan zijn wij gerechtigd onze prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Zijnerzijds zal de opdrachtgever het recht hebben, mits dit aangetekend binnen drie dagen na kennisneming aan ons wordt medegedeeld, om de overeenkomst te ontbinden en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de voor de verhoging geldende prijzen.

6.         Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die ons tot meer werkzaamheden of kosten noodzaakt dan dat wij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mochten verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

7.         Wij zijn gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na ontvangst van de werktekeningen, modellen en van zet-, druk-, en andere proeven. Wij zullen binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door ons te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

8.         Als besloten wordt om af te zien van de bestelling, wordt het volledige bedrag van het van te voren opgegeven aantal in rekening gebracht.

Artikel 4: Kortingscodes, acties, wedstrijden en cadeaubonnen

1.         Voor alle wedstrijden en acties geldt een maximale inleverdatum van 2 maanden mits anders vermeld bij de actie/wedstrijd.

2.         De aard, waarde, duur, vervaldatum en eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubon of website van de wedstrijd. Iedere cadeaubon, actie en-of wedstrijd is gedurende een maximale periode van 1 maand geldig mits anders vermeld. Na de vervaldatum kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de gewonnen prijs en-of cadeaubon.

3.          Cadeaubonnen, waardebonnen of prijzen uitgegeven door Geboortedorp.com zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij de website van geboortedorp.com.

4.          U kunt per bestelling 1 cadeaubon, actiecode of waardebon inleveren.

5.          Cadeaubonnen, actiecodes, waardebonnen of gewonnen items kunnen niet voor openstaande bestellingen worden gebruikt.

6.          Cadeaubonnen, actiecodes, waardebonnen of gewonnen items zijn niet inwisselbaar voor geld of waardepapieren.

7.          Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubonnen, actiecodes, waardebonnen of gewonnen items, dient het verschil betaald te worden met één van onze overige betaalmethoden.

8.          Het is niet toegestaan cadeaubonnen, actiecodes, waardebonnen of gewonnen items of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderzinsd aan te tasten (waaronder begrpen hacking)

9.          Het is niet toegestaan cadeaubonnen, actiecodes, waardebonnen of gewonnen items     op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

10.         Iedere poging tot fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen, actiecodes, waardebonnen of gewonnen items wordt ontzegd.

Artikel 5: Levering

1.         Levertijden worden altijd bij benadering opgegeven en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen. Wij zijn verplicht ons zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch wij zijn bij overschrijding van de levertijd slechts in verzuim nadat achtereenvolgens een bindende levertijd is overschreden, de opdrachtgever ons daarna een redelijke tijd tot een nakoming alsnog gegund heeft en ons bij het overschrijden van deze redelijke termijn bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld.

2.         Wij zijn bevoegd een order in zijn geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen der zaken in gedeelten te leveren. Wanneer wij een gedeelte leveren, zijn wij gerechtigd per factuur, betrekking hebbend op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden

Artikel 6: Transport

1.         Alle zaken, ook welke franco geleverd worden of in welke geheel of gedeeltelijk onverpakt zijn, reizen voor risico van opdrachtgever, ook dan wanneer de zaken op onze naam reizen.

2.          De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door ons te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na ons eerste verzoek bij ons ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

3.         Wanneer door ons verkochte zaken of aangeboden diensten, na aan de opdrachtgever te zijn aangeboden , door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende 30 dagen tot zijn beschikking. Zaken worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico.  Na voornoemde periode hebben wij het recht hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding jegens de opdrachtgever.

Artikel 7: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

1.         Wij zijn niet aansprakelijk voor elke tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst indien deze tekortkoming volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan ons kan worden toegerekend. Indien wij niet in staat zijn tot verdere nakoming van de overeenkomst door omstandigheden die ons niet toe te rekenen zijn, hebben wij het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,  zonder dat wij tot enige schadevergoeding , behoudens die bedoeld in art. 6:78 BW, gehouden zijn.

2.         Een tekortkoming in de nakoming kan ons niet toegerekend worden in o.a. de volgende gevallen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers, ernstig vertraagde levering, door welke oorzaak dan ook, van door ons tijdig bestede zaken, materialen en hulpstoffen en elke andere omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet kan worden verlangd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1.         Onze aansprakelijkheid is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

2.         Wij zijn niet aansprakelijk  voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, alsmede schade door omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf van de opdrachtgever die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen.

3.         Wij zijn niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de door de opdrachtgever geleverde zaken die door ons worden bewerkt indien de opdrachtgever ons geen opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de materialen of producten en ondeugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

4.         Onverminderd onze aansprakelijkheid voor de juiste wijze van uitvoering van een opdracht, staan wij niet in voor de bruikbaarheid, geschiktheid en de deugdelijkheid van door de opdrachtgever aan geleverde of voorgeschreven zaken en/of gegevens, onverminderd onze verantwoordelijkheid om bij het aangaan en het uitvoeren van de overeenkomst op grond van de van ons te verwachten deskundigheid en zorgvuldigheid de opdrachtgever te wijzen op de onbruikbaarheid en/of ongeschiktheid van de zaken en/of gegevens.

5.         Wij staan niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen / producten en ondeugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste oppervlaktebewerkingen. Tenzij wij schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn wij niet aansprakelijk voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van de door ons van de opdrachtgever ontvangen en door ons te bewerken materialen en producten.

6.     Het verzenden van de kaarten is een extra service van Geboortedorp. De kaarten worden met zorg de grootst mogelijke zorg ingepakt. Geboortedorp & Angelique Lemmens VOF kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verliezen en of schade aan de kaarten. Hiervoor kunt u terecht bij de TNT klantenservice.

Artikel 9: Betaling

1.         Betalingen geschieden  door middel van een automatische incasso.  Dit kan geschieden met een digitale handtekening bij een internet bestelling ofwel met een eenmalige, door de opdrachtgever ingevulde, eenmalige machtiging. Beide geven geen recht op teruggaaf.

2.         Indien de betaling niet kan geschieden door middel van een automatische incasso, om wat voor reden dan ook, dient het bedrag voor levering op een door ons opgegeven bank- of girorekening te staan.

3.          Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling geschieden op een door ons aan te wijzen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.         Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen.

5.         Indien de opdrachtgever niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, of enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, op diens zaken beslag wordt gelegd, indien hij surseance van betaling aanvraagt, of diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens ons zonder sommatie of ingebrekestelling, ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken met betrekking tot de betaling, terstond opeisbaar, met inbegrip van een verhoging van 1,5% per (gedeelte van een) maand, tot aan het tijdstip van voldoening, onverminderd ons recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q.  elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk , zulks te onzer keuze, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding jegens de opdrachtgever.

6.         Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur ter incasso te geven aan derden zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever een vergoeding te berekenen wegens de door ons gemaakte buitengerechtelijke proceskosten (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) van tenminste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,= of zoveel meer als ons terzake door de incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten in rekening wordt gebracht.

Artikel 10: Eigendom productiemiddelen e.d.

1.         Alle door ons vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen, en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, film, randapparatuur en dergelijke, blijven onze eigendom.

2.         Wij zijn niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien wij met de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door ons zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat wij instaan voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

3.         Foto’s en ontwerpen gemaakt door Angelique Lemmens kunnen te allen tijde gepubliceerd worden ten behoeve van de Angelique Lemmens website, behalve als vooraf anders is afgesproken.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1.         Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling terzake van de overeenkomst tussen partijen heeft verricht, blijven de door ons aan de opdrachtgever geleverde zaken ons eigendom.

2.         Indien de opdrachtgever enige verplichting, welke de overeenkomst hem oplegt, niet nakomt zijn wij gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de zaken aan te nemen en/of te verwijderen en na de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht van de nalatige opdrachtgever te vorderen de kosten, schaden en interesten welke voor ons mochten (zijn) ontstaan als gevolg van de door de opdrachtgever geleverde wanprestatie.

Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven

1.         De opdrachtgever is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek, van ons ontvangen zetdruk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan ons terug te zenden. Alle proefdrukken blijven eigendom van Angelique Lemmens.

2.         Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat wij de werkzaamheden die voorafgaan aan de proeven juist hebben uitgevoerd.

3.         Na goedkeuring van de proefdruk wordt bij latere afzegging onder alle omstandigheden alle bestelde kaarten in rekening gebracht.

4.         Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 13: Reclame

1.         Reclames dienen binnen 8 dagen na levering, of binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever redelijkerwijze de gebreken had kunnen constateren, schriftelijk bij aangetekende brief bij ons te worden ingediend. Nadien vervalt elke aanspraak ter zake.

2.         Het in behandeling nemen van een reclame betekent niet dat de reclame beschouwd wordt als tijdig of terecht ingediend.

3.         Gebreken in kwaliteit of uitvoering van een afzonderlijke zaak leveren geen grond op voor het annuleren van het restant van de order.

4.         Afwijkingen die in alle redelijkheid en alle omstandigheden in aanmerking genomen, geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen te zijn van geringe betekenis.

5.         Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

6.         Bij de kwaliteit van het gramgewicht van papier en karton worden als geringe afwijkingen aangemerkt die afwijkingen die zijn toegestaan volgens handelssurseance of algemeen aanvaarde tolerantienormen.

Artikel 14: Auteursrecht en intellectuele eigendom

1.         De opdrachtgever garandeert ons, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de opdrachtgever ontvangen zaken, zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de wettelijke bepalingen van de Auteurswet of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart ons van aanspraken die derden betreffende het auteursrecht en industriële eigendom kunnen doen gelden.

2.         Indien bij ons gerede twijfel bestaat over de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten op het gebied van het auteursrecht, intellectuele eigendom of onrechtmatige daad, zijn wij bevoegd maar niet gehouden tot opschorting van de overeenkomst tot het moment dat in rechte is vast komen te staan dat wij door nakoming van de overeenkomst met de opdrachtgever geen inbreuk maken op bovengenoemde rechten van derden. Wij zullen de overeenkomst c.q. order daarna alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

3.         Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven wij steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door ons bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijk post in het aanbod op de factuur zijn vermeld.

4.         De vormgeving van de door ons geleverde zaken zoals kopij, zetsel etc. mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor ons bestaat, mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

5.         De opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door ons in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet of van werken in de zin van het vorig lid. Het gebruiksrecht is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 15: Geschillen

1.         Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in onze vestigingsplaats. Wij hebben het recht een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde rechter. Dit alles tenzij de opdrachtgever binnen 1 maand schriftelijk verzoekt de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter plaats te laten vinden.

2.         Op deze voorwaarden, de overeenkomsten die daaruit voortvloeien en alle rechtshandelingen van ons is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Live Chat